galeri


Safle Celf

Dyma’r arddangosfeydd sydd gennym yma’n Galeri ar hyn o bryd:

Rhaglen Celf Galeri (PDF)

Arddangosfa Balchder GISDA

DERBYNFA: Arddangosfa Balchder GISDA

26/06/24 - 27/07/24

Beth mae Balchder yn olygu i chi?
Yn brotest, yn barti ac yn ddathliad, mae Gŵyl Balchder yn achlysur aruthrol i'r gymuned LDHT+. Am y tro cyntaf eleni, bydd Caernarfon yn dathlu ei ŵyl Balchder ei hun, wedi'i drefnu gan GISDA. Mae'r gosodiad celf yma yn ymateb gan bobl ifanc project LDHT+ GISDA i'r cwestiwn 'Beth mae Balchder yn golygu i chi?' Yn bersonol, yn wleidyddol, neu yn hwylus; mae'r gosodiad yn dangos amrediad beth mae Balchder yn golygu i'r gymuned.

GISDA:
Mae GISDA yn elusen sy’n darparu llety, cefnogaeth a chyfleoedd i bobl ifanc 16-25 digartref a/neu fregus yng Ngwynedd i’w galluogi i symud o gefnogaeth i annibyniaeth. Ein gweledigaeth yw bod bob person ifanc yng Ngwynedd yn gallu byw bywydau diogel a hapus yn rhydd o anfantais ac annhegwch.
Sefydlwyd GISDA yn 1985 er mwyn cynnig lloches a chefnogaeth i bobl ifanc digartref Arfon. Ers hynny mae GISDA wedi datblygu ac yn cynnig llety a gwasanaeth ar draws Gwynedd gyda hybiau penodol yng Nghaernarfon, Blaenau Ffestiniog a Phwllheli.

Clwb LDHT+ GISDA:
Wedi'i ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae ein Prosiect Ieuenctid LHDT+ yn cynnig cefnogaeth i bobl ifanc sy'n uniaethu fel LHDT+( Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, a Thraws)
Drwy gynnig man diogel iddynt fynegi eu hunain a ffurfio cysylltiadau, mae ein prosiect LHDTC+ yn grymuso pobl ifanc i ymfalchïo yn eu hunaniaeth. Drwy ddulliau addysgol mae’r prosiect yn hyrwyddo dealltwriaeth a chynhwysiad o fewn cymunedau ehangach.

Balchder:
Mae GISDA yn falch iawn i fod yn trefnu dathliad Balchder yng Nghaernarfon eleni. Ar 29 o Fehefin, bydd gorymdaith drwy Gaernarfon yn ogystal â siaradwyr, digwyddiadau ac adloniant. Mae croeso i bawb yn ein dathliad o gynhwysiant, amrywiaeth a chymuned. Mae'r ŵyl hefyd yn bodoli i godi ymwybyddiaeth o'r heriau y mae pobl ifanc LHDTC+ yn eu hwynebu, a hyrwyddo cefnogaeth a derbyniad.


Safle Celf: MEXICO

Safle Celf: MEXICO

Anna Higson a Chris Higson

01/06/24 - 27/07/24

Arddangosfa yn archwilio paentio a ffotograffiaeth
Mae 'Mexico' yn arddangosfa o wiethiau celf diweddaraf o’n prosiect parhaus. Yn dilyn taith ymchwil diweddaraf i Fecsico yn 2023, mae’r ddau artist wedi creu gwaith a ysbrydolwyd gan rhai agweddau craidd niferus y wlad amrywiol a diwylliannol bwysig. Gan ganolbwyntio ar gymuned, bwyd a chrefydd drwy ddefnydd baent, ffotograffiaeth a chyfryngau cymysg


Ar Y Ffram: HOMEVIDEO | VIDEOHOME

Ar Y Ffram: HOMEVIDEO | VIDEOHOME

30/04/23 – 15/07/24 

Mae Jenny Alderton yn artist rhyngddisgyblaethol o Gymru, yn gweithio gyda symud, fideo, a gosodiadau.
Mae VHS yn ddeunydd a grëwyd i ddal, cadw ac ailchwarae eiliadau. Mae'n ymddangos yn ddarfodedig erbyn hyn, ond er hynny mae olion straeon ac atgofion yn dal i gael eu cadw arnynt. Mae “HOMEVIDEO | VIDEOHOME” yn gwahodd myfyrdod ar annibynadwyedd cof. Mae cyfryngau recordio fel VHS yn agored i ddiraddio, colled neu ddarfodiad technolegol. Mae ein hatgofion ein hunain yr un mor fregus, gan eu bod yn hydrin ac yn destun addasiadau anymwybodol. Dros amser mae ein hatgofion yn newid. Felly, mae pob eiliad a brofir yn unigryw, ac ni all unrhyw gof na recordiad ei ail-fyw'n llwyr nac adrodd y manylion yn ddibynadwy am gyfnod amhenodol.
www.eloquentscream.com
www.instagram.com/eloquentscream


Y Wal: New Drawings and Paintings by Bill Kneale

Y Wal: New Drawings and Paintings by Bill Kneale

01/05/24 - 08/07/24

Rwy'n ymwybodol o sut mae cartrefi rydyn ni'n eu caru yn rhai dros dro. Daw tai a bythynnod yn rhan o'u cefndir, yn enwedig pan fo deunyddiau lleol wedi'u defnyddio. Mae'r adeilad a'r lleoliad yn amodol ar y dirwedd a'r tywydd cyffredinol. Mae pob paentiad yn deillio o fraslunio a ffotograffau ar y safle, yna mae taith yn datblygu i fod yn ddatganiad acrylig.
www.conwyart.com    
bill_kneale@hotmail.com


Oriel Caffi Loz Anne

Oriel Caffi: Loz Anne

Ionawr – Ebrill

Arddangosfa o baentiadau a darluniau cyfrwng cymysg blodeuog a haniaethol gan yr artist Loz Anne.


Agored 2024

Archif Safle Celf

Arddangosfeydd sydd wedi bod yn Galeri

Diddordeb mewn arddangos?

Cysylltwch â’n cydlynydd celf a chrefft am sgwrs ac i drafod y broses o ymgeisio am arddangosfa:
ffion.evans@galericaernarfon
01286 685 208

I'r Byw