galeri

Newyddion

Galeri ar gau – dydd Llun, 29.08.2022

Mi fydd Galeri ar gau dydd Llun (Gŵyl y Banc) fel y gall staff fwynhau amser gyda’u teuluoedd a ffrindiau cyn tymor prysur o fis Medi ymlaen yma yn Galeri.

Er ein bod ar gau, mae dal posib archebu tocynnau ar-lein ar gyfer holl ddigwyddiadau Galeri. Ar gyfer archebion grŵp (10+), ebostiwch tocynnau@galericaernarfon.com a fe wnawn ymateb mor fuan a phosib.

Diolch am eich cydweithrediad.

Prif fynedfa ar gau dros-dro (o 17.08.22)

Wrth i ni adeiladu a gosod lifft newydd i gynulleidfaoedd sinema (yn ardal y dderbynfa), mi fyddwn yn symud y Swyddfa Docynnau dros dro o ddydd Mercher, 17.08.2022.

Mi fydd mynediad i’r adeilad ar gael drwy:
- Y drysau ochr (mynediad wedi ei farcio mewn pinc – ochr y maes parcio)
- Y drysau allan i Ddoc Victoria (ochr y Fenai)

Bydd dal posib archebu a chasglu tocynnau o’r swyddfa docynnau dros-dro a bydd y llinnell ffôn yn parhau i fod ar gael. Bydd y swyddfa docynnau dros-dro ar gael yn ardal y “sgwar” ger y bar.

Ein bwriad yw gallu ail-agor y prif fynedfa a’r swyddfa docynnau cyn penwythnos Gŵyl y Banc.

Cyrraedd rhestr fer Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2022

Rydym yn falch cyhoeddi bod Galeri Caernarfon Cyf wedi cyrraedd rhestr fer ar gyfer gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2022 a hynny yng nghategori Trawsnewid Cymuned a Lle.

Mae’r cwmni wedi cyrraedd y rhestr fer ar sail ein gwaith yn:
- Datblygu ac adfywio eiddo (ar gyfer busnesau ac eiddo preswyl yng Nghaernarfon) ers 1992
- Cyfrannu yn sylweddol i’r economi leol
- Datblygu, agor a rhedeg Canolfan Mentrau Creadigol Galeri (agorwyd yn 2005)
- Datblygu ac adfywio Cei Llechi mewn partneriaeth â Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon
- Cynnig cyfleoedd i’r gymuned drwy’r celfyddydau
- Cynnig cyfleoedd gwaith

Cynhelir y seremoni yn Arena Abertawe ym mis Hydref.

Am fwy o wybodaeth: https://cy.cwmpas.coop/latest/maer-cystadleuwyr-gwobrau-busnes-cymdeithasol-cymru-2022-wediu-cyhoeddi/

Datganiad wrth i ni baratoi ar gyfer gwyliau’r Haf

Ers rhai wythnosau bellach, mae’n siomedig datgan bod problemau hefo rhai (lleiafrif) aelodau o’r cyhoedd yma yn Galeri.

Mae achosion diweddar o:
- fandaliaeth, tresbasu ac ymddygiad gwrth-gymdeithasol (hyn hefyd yn wir yn Cei Llechi)
- aelodau o’r gynulleidfa (sinema) yn meddwl bod siarad/cam-ymddwyn yn ystod ffilm yn dderbyniol
- aelodau o’r gynulleidfa (sinema) yn gadael sbwriel ar eu holau heb boeni dim am eraill

Wrth symud ymlaen, gofynnwn unwaith eto i bawb barchu:

 • Eich sinema/canolfan leol chi
 • Eich cyd-drigolion a chynulleidfa
 • Staff Galeri

Rydym wedi bod ac yn parhau i gasglu tystiolaeth CCTV. Mae manylion y cwsmeriaid gennym drwy ein system docynnau o ran y sbwriel ac ymddygiad hefyd. Mae lluniau CCTV o’r difrod troseddol yn nwylo’r heddlu.

Fel menter gymdeithasol – ein pwrpas creiddiol ers sefydlu 30 mlynedd yn ôl ydi gwella’r dref, yr ardal a’n cymdeithas. Ers agor y sinema ym mis Medi 2018, mae bron 140,000 wedi bod yn Galeri i fwynhau y ffilmiau diweddaraf, a hynny am bris cystadleuol. Ar hyn o bryd, mae’r ymddygiad, yr agwedd a’r diffyg parch mae canran bychan yn ei ddangos yn peryglu mwynhad eraill ac mae hynny yn hollol anheg.

Tra bod pobl yn dangos parch, mae croeso i bawb yn Galeri.

DIOLCH am eich cydweithrediad.

Cegin ar gau: dydd Llun – 28.02.22

Yn anffodus mi fydd yn rhaid cau cegin Galeri ddydd Llun, 28.02.22.

Bydd y Cafe Bar yn parhau i fod ar agor ac yn gweini diodydd/cacennau o 10:00 ymlaen.

Swydd : Cynorthwy-ydd Cyffredinol Café Bar

Rydym yn chwilio am unigolion i ymuno â’r tîm fel cynorthwy-dd cyffredinol yn y Café Bar.

Mae cyfrifoldebau yn cynnwys:

 • Cynorthwyo gyda holl drefniadaeth Bar / Caffi a Sinema Galeri ac i roi gwasanaeth o’r safon uchaf i’n cwsmeriaid
 • Gweini a rhoi gwasanaeth safonol mewn digwyddiadau (e.e. Cynhadleddau/ Priodasau / Derbyniadau cyn sioeau ayyb)
 • Sicrhau ansawdd o’r safon uchaf pob amser

Os oes gennych yr egni a’r agwedd iawn i wneud gwahaniaeth a sicrhau bod cwsmeriaid Galeri yn derbyn y gwasanaeth gorau posib – hoffem glywed gennych.

Oriau: Cytundebau hyd at 40 awr yr wythnos ar gael (yn cynnwys gyda’r nosau, penwythnosau a gwyliau banc)
Cyflog: Cyfradd uwch na’r isafswm cyflog Cenedlaethol
I ddechrau: Cyn gynted a phosib

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Gellir lawrlwytho’r
Gellir lawrlwytho’r swydd ddisgrifiad ar gyfer swydd Cynorthwy-ydd cyffredinol yma (pdf)
Gellir lawrlwytho’r ffurflen gais ar gyfer swydd cynorthwy-ydd cyffredinol yma (word)

NODER BYDDWN YN HYSBYSEBU’R SWYDD TAN EI LLENWI. AWGRYMWN EICH BOD YN CYFLWYNO EICH CAIS CYN GYNTED A PHOSIB.

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan unigolion hoffai weithio yn achlysurol (dim oriau cytundebol).

Am sgwrs anffurfiol ac i gyflwyno eich cais, cysylltwch â
Steffan Thomas 01286 685 211 steffan.thomas@galericaernarfon.com
Kieran Gaffey    01286 685 200 kieran.gaffey@galericaernarfon.com

 

Pas Covid : dim angen cyflwyno (o 18.02.22)

O ddydd Gwener, 18.02.22 NI fyddwn yn gofyn am dystiolaeth/Pas Covid i gwsmeriaid gael mynychu digwyddiad/dangosiad.

Daw’r penderfyniad yn dilyn newidiadau yn y ddeddfwriaeth yma yng Nghymru.

Mi fydd dal angen gwisgo mwgwd/gorchydd pan yn mynychu digwyddiad (hyd at 28.02.22).

Diolch am eich cydweithrediad.

Gwaith ar y fynedfa (o 17.02.22 – 11.03.22)

Dros yr wythnosau nesaf rydym yn gwneud newidiadau i’r drysau yn y prif fynedfa.

Mae’r gwaith yn cael ei wneud er mwyn gwella hygyrchedd i’r adeilad.

Bydd y gwaith paratoi yn dechrau ddydd Iau, 17.02.22 a’r bwriad yw gallu cwblhau’r gwaith erbyn dydd Gwener 11.03.22.

Tra bod y gwaith yn mynd yn ei flaen, plîs defnyddiwch y drws ochr (ochr y maes parcio) neu’r fynedfa o Ddoc Victoria.

Nid yw’r gwaith yn amharu ar ein oriau agor na gwasanaethau. Diolch am eich cydweithrediad.

Swydd : Cogydd

Mae cyfle i gogydd angerddol, creadigol a brwdfrydig ymuno â’r tîm yng nghegin Café Bar Galeri.

Cyflog: I’w drafod (yn ddibynol ar brofiad/gallu)
Oriau: Isafswm 20 awr yr wythnos (yn unol a’r rota – sydd yn cynnwys penwythnosau a rhai gwyliau banc)
Dyddiad cau: Dyddiad cau agored – tan fydd y swydd wedi llenwi

I ymgeisio:
Cwblhewch y ffurflen gais. Rydym yn hapus cyfarfod am sgwrs anffurfiol cyn cwblhau ffurflen gais.
Gellir lawrlwytho y swydd ddisgrifiad ar gyfer swydd Cogydd yma (pdf)
Gellir lawrlwytho’r Ffurflen Gais ar gyfer swydd Cogydd yma (word)

Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol.
Rydym yn annog ceisiadau yn arbennig gan bobl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol o ran hil, hunaniaeth rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol, crefydd, cenedligrwydd, tarddiad ethnig, anabledd neu oedran.

Os oes angen gwybodaeth pellach neu sgwrs anffurfiol:
Steffan Thomas 01286 685 211 steffan.thomas@galericaernarfon.com
Kieran Gaffey    01286 685 200 kieran.gaffey@galericaernarfon.com

Swydd: Cogydd

Ail-agor y sinema yn llawn (o 28.01.22)

O ddydd Gwener, 28ain o Ionawr – bydd sinema Galeri yn ail-agor gyda capasiti llawn yn y ddwy sgrîn (yn unol â canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru fydd yn dod i rym o’r diwrnod hwnw).

Ers ail-agor y sinema nol yn Gorffennaf 2020, mae’r newidiadau i ganllawiau/capasiti wedi cael effaith sylweddol ar berfformiad ariannol y cwmni yn ogystal â gwneud cynllunio ymlaen llaw bron yn amhosib. Rydym yn wir obeithio bod y gwaethaf drosodd a bydd bywyd yn gallu dychwelyd mor “normal” a phosib a sefydlogi.

Pan fydd y sinema yn ail-agor yn llawn, byddwn yn cyflwyno cynllun prisiau newydd, sef:


Math o docyn

Ymlaen llaw

Ar y diwrnod

Pris llawn

£6.50

£8.50

Henoed
Anabl

£5.50

£7.50

Plant (2 – 15 oed)
Aelodau £5INEMA (cynllun newydd i oed 16 – 25)

£5

£7

Prima (cynllun aelodaeth blynyddol)

£5

£5

I ymaelodi â Prima (£18 am 1 aelod / £30 am 2 aelod) cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau: 01286 685 222.

I gofrestru am aelodaeth £5INEMA (aelodaeth yn rhad ac am ddim ac ar gyfer unigolion 16-25 oed yn unig) : https://galericaernarfon.com/£5inema
*noder gall cofrestru am aelodaeth gymryd hyd at 72 awr i'w brosesu felly cofrestrwch mor fuan a phosib

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu eich tocynnau ymlaen llaw i arbed arian (gan bod pris tocynnau yn codi £2 y tocyn ar y diwrnod).

Yn unol â'r canllawiau, mi fydd cynulleidfaoedd sinema dal angen:

 • Cyflwyno Pas Covid
 • Gwisgo gorchydd wyneb drwy gydol eich ymweliad

I ateb cwestiynnau cyffredinol o ran canllawiau Covid yma'n Galeri, rydym wedi creu tudalen y dudalen bwrpasol yma

Addasu pris tocynnau sinema (dros dro)

Ers 26.12.21, mae’r cyfyngiadau sydd mewn lle gan Lywodraeth Cymru wrth ymateb i Covid (Omicron yn benodol) wedi cael effaith sylweddol ar ein busnes. Daw hyn fel ergyd pellach i’r cwmni yn dilyn effaith negyddol cyflwyno cynllun Pas Covid nol ym mis Tachwedd.

O ran gweithrediadau’r sinema, mae ein:

 • Capasiti wedi gostwng yn sylweddol (oherwydd rheol 2 fedr). Sgrin 1 gyda capasiti 19 (29% o’r capasiti llawn) // Sgrin 2 gyda capasiti 45 (39% o’r capasiti llawn)
 • Dosbarthwyr ffilmiau yn parhau i dderbyn rhwng 35%-60% o’r incwm tocynnau (yn ddibynol ar y ffilm)
 • Costau a gorbennion y cwmni (costau staff / gwres / trydan / glanhau ayb) yn parhau ar yr un lefel

Yn anffodus, does gennym ddim dewis dan yr amgylchiadau dim ond i addasu’r pris tocynnau tra bod pellter cymdeithasol mewn lle. Yn weithredol o ddydd Gwener 21.01.2022 mi fydd pris tocyn yn codi +50c yr un, sydd yn golygu:

Ymlaen Llaw

Ar y diwrnod

£6.50 £8

*Pris tocyn yn cynnwys ffi archebu o £1.50 y tocyn

Unwaith bydd y cyfyngiadau/pellter cymdeithasol yn llacio, byddwn yn adolygu’r sefyllfa.

Diolch am eich cefnogaeth â’ch dealltwriaeth.

Canllawiau COVID newydd mewn lle (o 26.12.21)

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog (22.12.21), bydd canllawiau pellach yn dod i rym yng Nghymru o 26.12.21.

Ymhlith y prif newidiadau mae:

 • Pellter cymdeithasol 2 fedr (sinema / theatr)
 • Dim mwy na 6 person mewn grwp (sinema / theatr / Café Bar)

Mae gweddill y rheolau yn gyson o ran yr angen am Bas Covid i fynychu digwyddiad, gwisgo mwgwd, casglu manylion ymwelwyr yn y Café Bar (I bwrpas Profi, Olrhain a Diogelu), hyrwyddo saniteiddio dwylo cyson, cadw pellter cymdeithasol a dilyn system unffordd fewn/allan o’r adeilad.

Rydym wedi a byddwn yn parhau i ddiweddaru ein tudalen wybodaeth Covid : https://galericaernarfon.com/covid19.html