galeri


Covid-19

Dyma dudalen penodol i geisio ateb eich cwestiynau ynglyn a sefyllfa COVID-19 yma’n Galeri.

Diolchwn i chi am eich cydweithrediad, eich cefnogaeth, eich amynedd â’ch cydweithrediad parod ers ail-agor Galeri – ac am gydymffurfio gyda’r canllawiau a deddfwriaeth sydd wedi bod mewn lle yn ystod y cyfnod.

O ddydd Gwener, 28.1.22, mae canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru yn golygu bod rhaid

Byddwn yn parhau i weithredu camau diogelwch ychwanegol yma’n Galeri, sef:

Byddwn yn diweddaru’r dudalen yma pan fydd y sefyllfa a’r canllawiau yn newid.

Cwestiynnau cyffredinol

O ddydd Gwener (28.1.22) byddwn yn gweithredu gyda canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru.

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid:

 • I BOB OEDOLYN [18+] gyflwyno Pas Covid y Gwasanaeth Iechyd ar gyfer mynychu digwyddiad yn y theatr neu’r sinema. Am fwy o fanylion ar sut i gael Pas, dilynwch y linc yma
 • Gwisgo mwgwd pan yn cerdded ogwmpas yr adeilad ac yn mynychu digwyddiad yn y theatr/sinema. Nid oes rhaid gwisgo mwgwd pan yn eistedd yn y Café Bar a phan yn yfed/bwyta yn y theatr.

Byddwn yn parhau i weithredu camau diogelwch ychwanegol yma’n Galeri, sef:

 • Casglu manylion cwsmeriaid (digwyddiadau – drwy’r system docynnau) ar gyfer pwrpas Profi, Olrhain a Diogelu
 • Rheoli nifer y bob sydd yn yr adeilad ar unrhyw adeg
 • Rhedeg system awyru yn y Theatr a Sinema sydd yn golygu cyflenwad o awyr iach (dim aer yn cael ei ailgylchu)
 • Gorsafoedd hylif di-heintio ogwmpas yr adeilad
 • System lanhau newydd a mwy rheolaidd
 • Staff wedi derbyn hyfforddiant Covid
 • Cadw ffenestri ar agor lle’n bosib (yn ddibynol ar y tywydd)
 • Hyrwyddo talu gyda cerdyn di-gyffwrdd
 • Hyrwyddo archebu tocynnau ar-lein
 • Bydd mwyafrif ein staff yn profi (LFT) yn rheolaidd


O ddydd Llun, 15.11.21 mae’n RHAID i bawb 18 mlwydd oed a hŷn gyflwyno Pas Covid (y Gwasanaeth Iechyd) i fynychu digwyddiadau mewn theatrau a sinemâu yn gyfreithlon.

Mae Pasys Covid ar gael yn rhad ac am ddim ac yn profi eich bod wedi unai derbyn brechiad neu gael canlyniad prawf llif unffordd (LFT) negatif ofewn 24 awr cyn eich ymweliad

Mae 3 math gwahanol o dystiolaeth/prawf eich bod yn cael mynychu digwyddiad:

 • Tystysgrif digidol ar eich ffôn symudol (drwy wefan/app y Gwasanaeth Iechyd)
 • Tystysgrif ar ffurf papur (noder bod rhain yn gallu cymryd hyd at 10 diwrnod i’ch cyrraedd ar ôl archebu)
 • Ebost/neges destun yn dangos eich enw a prawf llif unffordd negative (yn ystod 24 awr cyn y digwyddiad)

Gellir cael y pas drwy wefan : https://llyw.cymru/cael-eich-pas-covid-y-gig
Os oes angen tystysgrif ar ffurf papur, mae’n rhaid ffonio 0300 303 5667 (noder gall gymryd hyd at 10 diwrnod o’r alwad cyn derbyn eich tystysgrif)

 

Mae posib gweld lleoliadau lleol i chi ar gyfer casglu prawf llif unffordd drwy wefan : https://maps.test-and-trace.nhs.uk/

 

Peidiwch a theithio i Galeri. Trefnwch brawf PCR yn syth ac arhoswch adref tan y cewch y canlyniad.
Cysylltwch â ni ymlaen llaw a gallwn drefnu credyd ar eich cyfrif (does dim posib cynnig ad-daliadau yn anffodus)

 

Yn anffodus, ni fyddwn yn gallu eich gadael fewn i’r digwyddiad. Dyma yw’r gyfraith a byddwn yn gweithredu yn unol â hynny.

 

Byddwn yn gwirio’r pas Covid yn y dderbynfa cyn pob perfformiad. Rydym yn gobeithio na fydd hyn yn broses rhu lafurus – gofynnwn i chi gyrraedd Galeri oleiaf 30 munud cyn amser y ffilm/digwyddiad er mwyn sicrhau ein bod yn gallu prosesu a gwirio pob pas.

 

 

Oes – rhan fwyaf o’r amser.
Rhaid gwisgo mwgwd pan yn cyrraedd yr adeilad ac yn crwydro ogwmpas.

Perfformiadau byw yn y theatr/stiwdio: rhaid gwisgo mwgwd trwy gydol y perfformiad (gellir ei dynnu am gyfnod byr i fwyta/yfed)
Yn y sinema: gallwch dynnu’r mwgwd pan yn eich sedd i fwyta/yfed yn unig
Yn y Cafe Bar: pan yn eistedd ar y bwrdd, gallwch dynnu’r mwgwd
Yn y Safle Celf: rhaid gwisgo mwgd

Mae eithrediadau - does dim rhaid i blant dan 11 na unigolion gyda cyflyrau iechyd wisgo mwgwd.

 

Rydym yn hyrwyddo archebu tocynnau ar-lein lle’n bosib. Gellir archebu tocynnau 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Byddwch angen creu cyfrif ar ein system/gwefan os yn archebu tocynnau am y tro cyntaf.

Mae’r Swyddfa Docynnau bellach ar agor 6 diwrnod yr wythnos:

Llun – Gwener > ar agor o 09:00 hyd at amser dechrau’r digwyddiad olaf ar y diwrnod.

Sadwrn > ar agor o 09:30 hyd at amser dechrau’r digwyddiad olaf ar y diwrnod.

Gellir galw fewn, ffonio 01286 685 222 neu ebostio tocynnau@galericaernarfon.com os oes gennych gwestiwn neu ymholiad.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu eich tocynnau yn gynnar i osgoi siom.

 

Rydym wedi dechrau argraffu tocynnau a dyna yw’r drefn gyfredol (noder gall hyn newid).
Gofynnwn i chi gyrraedd oleiaf 30 munud cyn amser y ffilm/digwyddiad er mwyn casglu eich tocyn ac i ni wirio eich pas covid.

 

Ar gyfer tocynnau/seddi cadair olwyn, bydd angen cysylltu yn uniongyrchol â’r Swyddfa Docynnau:
01286 685 222
tocynnau@galericaernarfon.com
neu drwy alw fewn yn ystod oriau agor y Swyddfa Docynnau.

 

O 28.1.22, does dim uchafswm ar y nifer o bobl gaiff eistedd gyda’u gilydd.

Rydym bellach yn gweithredu y sinema, theatr a’r Café Bar i gapasiti llawn.

O 28.1.22 rydym yn gweithredu’r sinema, theatr a’r Café Bar i gapasiti llawn.

Mae gennym fesurau diogelwch ychwanegol yn y gofodau yma e.e. mae’r theatr/sinema yn rhedeg system awyru sydd yn sicrhau cylenwad aer ffres drwy’r amser.

Ni fyddwn yn argraffu rhaglen/amserlen ond mae posib gweld holl ddigwyddiadau Galeri ar ein gwefan.

Os ydych ar Facebook, Twitter a/neu Instagram – cofiwch ein dilyn, byddwn yn diweddaru yn rheolaidd.

Mae ebost wythnosol hefyd yn cael ei ebostio gyda’r diweddaraf o ran digwyddiadau/dangosiadau ac arddangosfeydd.

 

Gofynnwn i bawb gyrraedd Galeri oleiaf 30 munud cyn y digwyddiad dan sylw er mwyn sicrhau bod y tocynnau wedi‘u dosbarthu a phob pas wedi cael eu gwirio.

Bydd y Bar ar agor (diodydd oer/poeth) ac y ciosg ar agor cyn ffilmiau 20 munud ymlaen llaw. Bydd drysau’r sinema yn agor 20 munud cyn amser y ffilm (noder mai‘r amser sydd ar y wefan/digwyddiad yw amser dechrau’r ffilm).

Cofiwch hefyd gysidro amser parcio, y tywydd a’r traffig wrth gynllunio eich taith (mae disgwyl oedi oherwydd gwaith y ffordd osgoi).

NI CHANIATEIR MYNEDIAD YN HWYR I DDIGWYDDIADAU. FYDDWN NI CHWAITH DDIM YN CYNNIG CREDYD AR EICH CYFRIF OS BYDDWCH YN HWYR.

 

Mae’r Café Bar ar agor. Ar hyn o bryd, dyma’r oriau agor:


Dydd

Oriau agor

Cegin

Llun

10:00 tan amser dechrau’r digwyddiad olaf **

10:30 – 14:30

Mawrth

10:00 tan amser dechrau’r digwyddiad olaf **

10:30 – 14:30 

Mercher

10:00 tan amser dechrau’r digwyddiad olaf **

10:30 – 14:30 

Iau

10:00 tan amser dechrau’r digwyddiad olaf **

10:30 – 14:30 

Gwener

10:00 tan amser dechrau’r digwyddiad olaf **

10:30 – 14:30 

Sadwrn

10:00 tan amser dechrau’r digwyddiad olaf **

10:30 – 14:30 

Sul

Closed

Closed

** bydd y bar ar agor yn hwyrach ar gyfer digwyddiadau byw (i gynnwys yr egwyl ac ar ôl y sioe)

Am fwy o fanylion ac i archebu bwrdd > https://www.galericaernarfon.com/bar-cegin-galeri.html

Bydd.
Mi fyddwn yn agor y ciosg 20 munud cyn amser y ffilm. Gofynnwn i chi dalu gyda cerdyn di-gyffwrdd os yn bosib. Bydd y ciosg yn cau ar yr amser mae’r ffilm yn dechrau.

Gofynnwn yn garedig i chi roi’r sbwriel yn y bin wrth adael y sinema.

 

Mae ein gofodau ar gyfer digwyddiadau (sinema, theatr a’r stiwdios) yn defnyddio aer o duallan yr adeilad fewn i’r gofodau ac yn tynnu allan aer a’i ryddhau tuallan. Does dim aer yn cael eil ailgylchu yn y gofodau.

Mae ffenestri ar agor yn yr adeilad ar gfyer sicrhau awyr iach yn y mannau cyhoeddus a’r Café Bar.

 

Rydym wedi cysylltu gyda phawb oedd wedi archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau a ganslwyd.
Mae sawl digwyddiad wedi cael ei ail-drefnu (gellir gweld rhain ar ein gwefan).
O ran ad-daliadau,  fe ddylai bod pawb oedd wedi archebu tocynnau wedi cael ad-daliad/credyd ar eu cyfrif.

 

Yn unol a’n polisi, ni allwn gynnig ad-daliadau.

Os cawn oleiaf 12 awr o rybudd, gallwn roi credyd ar eich cyfrif tocynnau i’w ddefnyddio yn y 12 mis nesaf yma yn Galeri (codir ffi o £1 y tocyn am hyn).

Bydd rhaid ebostio tocynnau@galericaernarfon.com i wneud cais am gredyd ar eich cyfrif.

Rydym yn hapus i chi drosglwyddo’r tocynnau i rhywun arall os yn haws ond cofiwch bydd rhaid cyflwyno Pas Covid.

 

Mae eich adborth (positif neu beidio) am ein helpu i addasu a gwella ein systemau a’r hyn rydym yn ei gynnig yma’n Galeri.

Yn yr un modd, mae croeso i chi ebostio post@galericaernarfon.com gyda unrhyw sylwadau.

 

Mae pob tocyn anrheg (oedd yn ddilys 21.03.20) wedi cael eu ymestyn i’w defnyddio erbyn 31.12.21.

Mae gostyngiadau PRIMA nol.

Tocynnau sinema: £5 yn unig
Gostyngiadau ar ddigwyddiadau byw
Gostyngiadau ar ddangosiadau arbennig (e.e. NT Live / NY Met / Cyngherddau ar y sgrîn fawr / nosweithiau ffilm arbennig yn cynnwys holi ac ateb)

I ymaelodi â’n cynllun cyfeillion – cysylltwch â’r swyddfa docynnau.
Aelodaeth 1 person: £18 y flwyddyn
Aelodaeth 2 berson: £30 y flwyddyn

Pe bydd angen, byddwn yn rhannu manylion cynulleidfaoedd gyda’r tîm profi, olrhain a diogelu.

Rydym wedi ail-agor ystafelloedd cyfarfod/cynadleddau ers mis Medi. I drafod llogi ystafelloedd ar gyfer cyfarfod, cynadleddau, ymarferion neu dderbynniad priodas – cysylltwch ar ebost : iona.davies@galericaernarfon.com.