galeri


Rheolau / Polisïau

Ni fyddwn yn codi ffi archebu os yn prynu eich tocynnau dros y cownter.

Codir £1 am archebu tocynnau ar-lein neu dros y ffôn a £1 ychwanegol am bostio tocynnau

Yn anffodus, nid ydym yn cyfnewid nac yn rhoi arian yn ôl am docynnau. OS bydd tocynnau wedi gwerthu allan a rhestr aros mewn lle, gallwn werthu eich tocyn[nau] am £1 y tocyn (ffi gweinyddu)

Byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau bod digwyddiadau yn cychwyn yn brydlon/ar amser.

Ni chaniateir mynediad i’r rhai sydd yn cyrraedd yn hwyr dim ond:
1 | Os oes cyfle addas yn ystod y perfformiad
2 | Bod yr arist/cwmni yn caniatau

Gellir gwrthod mynediad heb ad-daliad.

Pwysleisiwn yma bwysigrwydd unai archebu tocynnau cyn y diwrnod neu i gyrraedd Galeri oleiaf 30 munud cyn amser cychwyn digwyddiad.

Gofynnwn i chi ddiffodd eich ffonau symudol pan yn mynychu digwyddiadau. Os oes yn rhaid gadael eich ffôn ymlaen am ba bynnag reswm, sicrhewch ei fod yn dawel fel na fydd yn amharu ar fwynhad eraill yn y gynulleidfa.

NI chaniateir tynnu lluniau, ffilmio na recordio sain tra yn mynychu digwyddiad ar unrhyw achlysur.

Oni bai bydd cwmni/artist yn gwrthwynebu, caniateir diodydd yn rhesi 1 – 14 yn y theatr/sinema (mewn plastig).

Oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch, yn anffodus ni chaniateir diodydd yn y balconi (rhesi 15 – 21).

Bydd y bar yn cau 10 munud cyn amser cychwyn digwyddiad.

Ni chaniateir ysmygu mewn unrhyw ran o’r adeilad. Mae hyn yn cynnwys e-sigaréts.

Caniateir cŵn tywys yn unig i adeilad Galeri.

Mae gan Galeri yr hawl i ganslo neu newid (amser/dyddiad) y rhaglen a hysbysebwyd. Yn achlysurol, gall newid i’r artistiaid/perfformwyr ddigwydd oherwydd salwch neu resymau personol. Ni fyddwn yn gallu trefnu ad-daliadau ar sail hyn.

Ni chaniatawn ymddygiad ymosodol tuag at staff neu aelodau o’r gynulleidfa.

Byddwn yn codi £1 [pob tocyn] am:
- Ail argraffu tocynnau coll
- Newid tocynnau [amser / diwrnod]
- Newid sedd[i]

Pan fo’n bosib, rydym yn rhoi canllaw oed ar rai digwyddiadau os oes iaith gref deunydd o natur rywiol ac ati. Noder hyn yn y rhaglen dymhorol ac/neu ar wefan Galeri.

Gyda dangosiadau ffilm, y BBFC sydd yn gyfrifol am osod rhain. Caiff mwy o wybodaeth yma

Tystysgrif a Diffiniad

U

Yn addas i bawb

PG

Gall plant unrhyw oed fynychu os yw rhiant yn fodlon/caniatau

12A

Mae’n rhaid bod yn 12 oed i wylio’r ffilm NEU caniateir plant iau fynychugyda oedolyn (oed 18+)

15

Addas i oed 15+ yn unig

18

Addas i oed 18+ yn unig

 

 

 

 


Gallwn gynnig gostyngiadau mewn sawl achos os yn archebu tocynnau i grwpiau o 10+. I drafod ymhellach:

01286 685 241 | 01286 685 211 | post@galericaernarfon.com

Mae posib talu am docynnau gyda arian parod, cerdyn credyd/debyd neu siec [taler Galeri Caernarfon Cyf].
Gall archebion grŵp dalu drwy BACS.

Dim ond bwyd sy’n cael ei brynu yn yr adeilad a chaniateir ei fwyta yn adeilad Galeri. Gallwn hefyd ofyn am gerdyn adnabyddiaeth i brofi eich bod yn 18 oed os am brynu alcohol.

Ni all Galeri fod yn gyfrifol am unrhyw eiddo coll o fewn yr adeilad.

Cyngor Gwynedd sydd yn gyfrifol am reoli’r maes parcio. Os oes unrhyw fater ynglyn a thocyn parcio – bydd angen cysylltu â nhw yn uniongyrchol.

Mae tocynnau anrheg yn ddilys am 12 mis o’r dyddiad prynu. Bydd y talebau yn diflannu oddi ar y system docynnau ar y diddiad terfynol a ni fydd posib defnyddio’r tocynnau anrheg wedi hynny.

Ar gyfer gallu ymateb yn y ffordd orau posib i’ch cwyn, gofynnwn i chi nodi eich cwyn o fewn 14 diwrnod o’r digwyddiad/mater dan sylw.


Os ydych yn dymuno gwneud cwyn am unrhyw beth, gallwch wneud yn y dulliau isod:

1 | Siarad gyda aelod o staff / rheolwr ar ddyletswydd
Hoffem allu delio gyda problemau/cwynion yn y fan a’r lle os yn bosib.


2 | Os oes angen ymchwilio i’r cwyn ymhellach, byddwn yn gofyn i chi gwyno yn ysgrifenedig (ar ffurf llythyr neu ebost - yn Gymraeg / Saesneg). Byddwn yn edrych ar y cwyn ac yn trafod gyda’r staff oedd ar ddyletswydd neu’r adrannau perthnasol am ymateb swyddogol.


Os cewch unrhyw broblem neu os oes gennych gwestiwn penodol, gadewch i ni wybod:
01286 685 222 | post@galericaernarfon.com
neu holwch aelod o staff.